30 April

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavajusestudenti Slobomir P univerziteta, odjeljenje u Bijeljini da će se predavanja iz predmeta „SOCIOLOGIJA“ održati 07.05.2018.godineod 12:00 sati.         STUDENTSKA SLUŽBA SLOBOMIR 30.04.2018.