K O N K U R S

K O N K U R S

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 28, 2016

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

 

1.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast „Građansko pravo“– 1 izvršilac;

2.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za uže naučne oblasti „Menadžment“, „Teorijska ekonomija“ i „Međunarodna ekonomija“-1 izvršilac;

3.Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu naučnu oblast „Monetarna ekonomija“-1 izvršilac.

 

 

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-      biografija,

-      bibliografija,

-      diploma o stečenom zvanju,

-      uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

-      uvjerenje o državljanstvu,

-      rodni list,

-      dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

 

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

 

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

 

 

 

 

 

 

S L O B O M I R                                                                           D O B O J

055 231 196                         info@spu.ba                                053 209 621

Kategorija: ,