К О Н К У Р С

К О Н К У Р С

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 27, 2016

На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр. 73/10), Слобомир П Универзитет расписује

 

К О Н К У Р С

-        За избор у научно-наставно звање доцент за ужу научну област „Рачунарски хардвер и системи“, 1 извршилац

-        За избор у научно-наставно звање доцент за ужу научну област „Радно и социјално право“, 1 извршилац

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

-      биографија,

-      библиографија,

-      диплома о стеченом звању,

-      увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

-      увјерење о држављанству,

-      родни лист,

-      доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује),

-

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

 

 

 

 

 

 

С Л О Б О М И Р                                                                                         Д О Б О Ј

055 231 196                                        инфо@спу.ба                                 053 209 621

Kategorija: ,