TAKMIČENJE SREDNJOŠKOLACA “NAJBOLJI BANKAR 2018″

aa

TAKMIČENJE SREDNJOŠKOLACA “NAJBOLJI BANKAR 2018″

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 5, 2018

Slobomir P Univerzite organizuje takmičenje srednjoškolaca “NAJBOLJI BANKAR 2018″

Detaljnije:

Osnovno o takmičenju

Cilj takmičenja je da podstakne takmičarski duh i druženje učenika završnih razreda srednjih škola.
Kad će se takmičenje održati?
Takmičenje će se odrzati u subotu 14 .4.2018. godine u Slobomiru i 21.4..2018. godine u Doboju, sa početkom od 10,00 časova.
Ko može da učestvuje?
Svi učenici zavšnih (četvrtih) razreda srednjih škola RS, FbiH i Republike Srbije.
Kako da se prijavimo?
Jedino što treba da uradite je da popunite prijavni obrazac u kojem ćete se registrovati kao pojedinci na jedinstvenom spisku koji popunjava nastavnik-koordinator za svaku školu posebno.

Preuzimanje prijavnog obrazca: SLOBOMIR,  DOBOJ.
Popunjene prijave šaljete najkasnije sedam dana prije dana takmičenja na sledeće mejlove:
jovana.bjelogrlic@spu.ba  Slobomir

jovana.bjelogrlic21@gmail.com

sanjam35@gmail.com  Doboj

Kakve su nagrade?
Tri najbolje plasirana pojedinca će dobiti vrijedne nagrade, i to: za osvojeno prvo mjesto 300 KM, drugo mjesto 200 KM i treće mjesto 100 KM.

PRAVILA TAKMIČENJA

Slobomir P Univerzitet organizuje takmičenje za učenike završnih razreda srednjih škola iz BiH i Republike Srbije. Takmičenje ce se održati u zgradi Slobomir P Univerziteta u Slobomiru i u Doboju. Svrha takmičenja je da se podstakne takmičarski duh i druženje učenika bijeljinske i dobojske regije. Pored toga, biće obezbjeđene i veoma značajne nagrade za prvo (300 KM),  drugo (200 KM) i treće mjesto (100 KM).
Takmičenje će biti organizovano pod nazivom “NAJBOLJI BANKAR 2018”, a obuhvataće sledeće oblasti: Međunarodne finansijske institucije; Centralno bankarstvo; Poslovno bankarstvo-prethodna pitanja; Bankarski poslovi i principi poslovanja banaka; Bankarsko poslovanje; Platni promet u zemlji; Kreditni poslovi banaka; Poslovi depozita i štednje; Poslovi banaka sa inostranstvom; Elektronsko bankarstvo; Poslovanje hartijama od vrijednosti; Finansijske tržišta; Savremeni finansijski proizvodi; Važniji pojmovi u finansijskom poslovanju i bankarstvu. Svaka škola imenuje nastavnika-koordinatora koji treba da popuni prijavni obrazac i pošalje mejlom ili lično najkasnije sedam dana prije dana održavanja takmičenja. Očekujemo da se iz svake škole prijavi što veći broj učenika iz sledećih obrazovnih profila: ekonomski tehničar; bankarski tehničar; finansijski tehničar; poslovno-pravnio tehničar.Maksimalni broj učenika-takmičara  iz jedne škole može da bude deset.
PROPOZICIJE TAKMIČENJA
Broj pitanja  i načini davanja odgovora
Takmičari odgovaraju pojenačno  na 30 postavljenih pitanja. Pitanja su formirana sa ponuđenim odgovorima a), b), c) … od kojih se zaokružuje samo jedan tačan odgovor, zatim  dodavanjem odgovora na praznim mjestima i davanjem kratke definicije za određena pitanja.. Jedan tačan odgovor donosi jedan poen. Vrijeme koje takmičari imaju na raspolaganju za odgovore je 15 minuta.
U slučaju da nakon postavljenih 30 pitanja dva ili više takmičara imaju isti broj osvojenih poena, postaviće se deset dodatnih pitanja do izbora pobjednika. Vrijeme koje takmičari imaju na raspolaganju za ponudu odgovora je 30 sekundi po postavljenom pitanju.
Postavljana pitanja će se odnositi na znanje iz gore navedenih oblasti. Shodno tome sva potrebna literatura su školski udžbenici za predmete koji su vezani za oblasti takmičenja, dodatna literature koja će takmičarima biti stavljena na raspolaganje ili će biti upućeni na određene web adrese.

SPISAK OBLASTI IZ KOJIH ĆE BITI PRIPREMLJENA PITANJA

1.    OBLAST: MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
-    Osnivanje Svjetske banke (WB) – godina i mjesto osnivanja i početak rada
-    Članstvo u WB
-    Organi upravljanja WB
-    Grupa Svjetske banke (WBG) – institucije koje je sačinjavaju
-    Odobravanje kredita od strane pojedinih institucija u okviru WBG
-    Osnivanje Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) – godina i mjesto osnivanja i početak rada
-    Članstvo u MMF (da li je naša zemlja član i od koje godine)
-    Pojam Specijalnih prava vučenja (SDR)
-    Valute koje sačinjavaju SDR
-    Zajednički naziv za WB I MMF
-    Značenje riječi “konstituenca”
-    Koje su zemlje sa našom zemljom u konstituenci

Literatura: Udžbenik Budimir Stakić  “Međunarodne finansijske institucije”, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2012.godine, od strane 63. do strane 120. Može se preuzeti ovde pdf

2.    OBLAST: CENTRALNO BANKARSTVO
-Definisanje centralne banke
-Godina osnivanja  Centralne banke u BiH
-Modeli organizovanja centrakne banke
-Nadležnosti centralne banke
-Monetarni instrumenti centralne banke.

3.    OBLAST: POSLOVNO BANKARSTVO – PRETHODNA PITANJA
-    Definicija poslovne (komercijalne) banke
-    Osnovni domaći propis koji regiliše osnivanje i rad poslovnih banaka
-    Organizacioni oblik koji je obavezan za banke
-    Vrste poslovnih banaka
-    Institucija koja izdaje dozvolu za osnivanje banke i kontrolu njenog poslovanja
-    Minimalni iznos osnivačkog (novčanog) kapitala banke u našoj zemlji (u evrima)
-    Organi upravljanja poslovnom bankom
-    Čime poslovna banka garantuje za svoje poslovanje
-    (Ne) postojanje limita za strana ulaganja u domaću banku
-    Dopuštenost domaće banke da ulaže u inostranstvu za osnivanje svoje filijale

4. BANKARSKI POSLOVI I PRINCIPI POSLOVANJA BANAKA

-Pojam i vrste bankarskih poslova;
-Pasivni bankarski poslovi;
-Aktivni bankarski poslovi;
-Neutralni bankarski poslovi;
-Sopstveni bankarski poslovi;
-Osnovno o  principima i analiza poslovanja banaka;
-Princip likvidnosti banaka;
-Princip solventnosti (sigurnosti) poslovanja banaka;
-Princip rentabilnosti poslovanja banaka;
-Ostali bankarski principi.

5.  BANKARSKO POSLOVANJE

-Finansijski i kreditni potencijal banke;
-Bankarska analiza bilansa – osnova za bankarsko poslovanje;
-Fondovi banke – uloga i formiranje;
-Pojam, suština i vrste kreditiranja;
-Osnovna načela bankarskog poslovanja  i modaleti njihovog obezbjeđivanja.

6. PLATNI PROMET U ZEMLJI

-Gotovinski instrumenti (obrasci) koji se koriste u unutrašnjem platnom prometu;
-Bezgotovinski instrumenti (obrasci) koji se koriste u unutrašnjem platnom prometu;
-Instrumenti plaćanja u unutrašnjem platnom prometu;
-Obračunska plaćanja u zemlji.
-Strane koje učestvuju u cesiji potraživanja.

7. KREDITNI POSLOVI BANAKA

-Pojam kredita i ugovor o kreditu;
-Vrste (bankarskih ) kredita;
-Uslovi za dobijanje kredita;
-Postupak i tehnika odobravanja kratkoročnoh kredita;
-Otplata kredita (plan);
-Postupak i tehnika odobravanja investicionih kredita;
-Potrošački krediti;
-Tehnika potrošačkog kreditiranja;
-Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita;
-Nominalna (NKS)  i efektivna kamatna stopa (EKS)

8.POSLOVI DEPOZITA I ŠTEDNJE

-Definisanje depozitnih poslova;
-Vrste depozita;
-Vrste  specijalnih depozita i depozita sa stanovišta valute;
-Definite štedni ulog;
-Definišite namjensku štednju, navedite primjere

9. POSLOVI BANAKA SA INOSTRANSTVOM

-Pojam rezidenta i nerezidenta;
-Vrste kreditnih poslova sa inostranstvom;
-Prijavljivanje kreditnih poslova sa inostranstvom;
-Definisanje platnog prometa sa inostranstvom;
-Razlika između direktnih i indirektnih korespondentskih odnosa banaka;
-Značenje termina nostro i loro kod instrumenata međunarodnih plaćanja;
-Zašto je dokumentarni akreditiv najpouzdaniji instrument međunarodnih plaćanja?
-Navedite neka dokumenta koja se koriste kod dokumentarnog akreditiva;
-Šta je SWIFT sistem?
-Čemu služi IBAN?

10. ELEKTRONSKO BANKARSTVO

-Navedite neke prednosti upotrebe  informacionih tehnologija u bankarstvu;
-Kojim se rizicima banka izlaže  korišćenjem informacionih sistema u poslovanju?
-Objasnite EFT/POS terminale?
-Debitne i kreditne platne kartice;
-Internet i mobilno bankarstvo.

11.  POSLOVANJE HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

- Pojam hartija od vrijednosti;
-Vrste hartija od vrijednosti;
-Navedite najvažniju vlasničku hartiju od vrijednosti;
-Navedite najvažniju kreditnu hartiju od vrijednosti;
-Kako se naziva prihod koji donosi vlasnička hartija od vriijednosti?
-Kako se naziva prihod koji donosi  kreditena hartije od vrijednosti?
-Blagajnički zapis kao hartija od vrijednosti;
-Založnica;
-Konosman;
- Svop aranžmani

12. FINANSIJSKA TRŽIŠTA

-Definicija finansijskih tržišta;
-Glavna  podjela finansijskih tržišta;
-Koja su tri osnovna oblika organizovanja tržišta novca;
-Kako se može organizovati devizno tržište?
-Šta čini okosnicu tržišta kapitala?

13.  SAVREMENI FINANSIJSKI PROIZVODI

-Faktoring;
-Forfeting;
-Finansijski lizing;
-Hedžing poslovi;
-Finansijski inženjering.

14. VAŽNIJI POJMOVI U FINANSIJSKOM POSLOVANJU I   BANKARSTVU

- Inflacija;
-Deflacija;
-Apresijacija kursa;
-Depresijacija kursa;
- Diler.

Literatura: Udžbenici za srednju školu, i to:

1.    Kulić Mirko, Kapor Predrag, Srđan Marinković: BANKARSKO POSLOVANJE za 3. i 4. Razred ekonomake škole – obrazovni profil : Finansijski tehničar; Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.godine.
2.    Živković Aleksandar, Borko Krstić, Petar Bojović: MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO, za IV razred ekonomske škole, obrazovni profil: Ekonomaski tehničar;  Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.godine;
3.    Aleksandar Živković, Žarko Ristić, Ružica Đorđević, MONETARNA EKONOMIJA za III razred ekonomske škole,  zanimanje ekonomski tehničar.Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
4.    N. Fabris, MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO, 3 za učenika 2. razreda, zanimanje ekonomski tehničar i 3. razreda, zanimanja poslovno-pravni tehničar. Izdanje Data Status, Beograd.
5.    K. Panić MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO za 3. Razred srednje škole, zanimanje ekonomski tehničar i 4. Razred, zanimanje poslovno-pravni tehničar; Izdanje ZUNS Istočno Sarajevo;
6.    Đorđe Lazić, BANKARSKO POSLOVANJE 2 za 2. Razred, struka ekonomija,  pravo i trgovina; zanimanje bankarski tehničar Izdanje ZUNS Istočno Sarajevo;
7.    Belmina Beganović, Bankarsko poslovanje za IV razred ekonomske škole, izdavač „Tugra“ Sarajevo

WEB  ADRESE I  PROPISI O BANKAMA

-Svjetska banka: http://www.worldbank.org/
-Međunarodni monetarni fond: http://www.imf.org/external/index.htm
-Narodna banka Srbije: https://www.nbs.rs
-Centrala banka Bosne i Hercegovine: https://www.cbbh.ba
- Zakon o bankama  “Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015
-Zakona o bankama Federacije BiH„Sl. novine BiH“ «Službene novine Federacije
BiH», broj 27/17
-Zakon o bankama Republike Srpske „Službeni glasnik Republike Srpske“  broj: 3/16

 

Kategorija: ,