REKTORAT

REKTORAT

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 6, 2014

Služba rektorata Slobomir P Univerziteta je na drugom spratu u Slobomiru (kancelarija 201).

Rektor Univerziteta: Zastupa i predstavlja Univerzitet; organizuje i rukovodi radom Univerziteta; donosi pojedinačne akte u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta; predlaže opšte akte u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta; predlaže Upravnom odboru i Senatu mjere za unapreĎenje rada Univerziteta; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Univerziteta; predlaže osnove planova rada i razvoja Univerziteta; predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta; izvršava odluke Upravnog odbora i drugih organa Univerziteta; podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta; naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana; učestvuje u radu rektorske konferencije; zaključuje ugovore u ime Univerziteta; koordinira rad stručnih službi Univerziteta, predlaže Senatu Univerziteta imenovanje i razrješavanje rukovodilaca organizacionih jedinica; obavlja promociju doktora nauka, profesora emeritusa i redovnih profesora; ostvaruje saradnju sa drugim Univerzitetima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu uz saglasnost Senata;

Rektor Univerziteta: prof. dr Vladica Ristić

Broj telefona: centrala: + 387 55 231 101

+ 387 55 231 150

 

 

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.