Računarske mreže - 2013/14
(III_RM-2013/14)

Teacher: Đorđe Babić

Teorijska nastava: Uvod u računarske mreže. Osnovni koncepti umrežavanja. Najvažnije primene računarskih mreža. Mrežni softver: hijearhija protokola, odnos protokola i servisa, servisi sa uspostavljanjem i bez uspostavljanja veze. OSI referentni model. TCP/IPreferentni model. Poređenje OSI i TCP/IP referentnog modela. Pojedinačno o slojevima po OSI modelu. Aplikativni sloj: DNS – domain name servis; E-mail: arhitektura i servis, formati i transfer poruka; WWW – world wide web: arhitektura, statičke i dinamičke web datoteke; HTTP; FTP – file transfer protokol. Transportni sloj: Servisi transportnog sloja. TCP i UDP protokol. Mrežni sloj. Servisi mrežnog sloja: Virtuelna kola i kola datagrama. Algoritmi rutiranja. Algoritmi za kontrolu zagušenja. IP protokol. Sloj za pristup medijumu: problem alokacije kanala i višestrukog pristupa u mrežama. Najvažniji protokoli za kontrolu višestrukog pristupa: ALOHA, protokol sa detekcijom nosioca, protokoli za izbegavanje kolizije, WLAN protokoli. Ethernet: sistem kablova, Ethernet osobine, Komutirani Ethernet, Brzi Ethernet, Gigabit Ethernet. Kodovi za detekciju i korekciju greške. Ostali protokoli sloja za prenos podataka. HDLC. PPP.

Praktična nastava: Vježbe će saglasno pratiti predavanja tokom semestra.