Menadžment informacioni sistem - 2013/14
(III_MIS-2013/14)

Teacher: Vanja Elcic
Teacher: Boris Slijepčević

Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je da upozna studente usmjerene ka upravljanju poslovnim sistemima sa značajem informacionih sistema u funkciji poslovanja, trendovima informacionih tehnologija te metodama upravljanja intelektualnim kapitalom. Sa druge strane studenti tehnike i tehnologije potrebno je da se upoznaju sa prirodom procesa odlučivanja,dinamikom i strukturom organizacije. Obje grupe ovladaće neophodnim znanjima o međusobnoj interakciji organitacije i njenog IS kako bi bili sposobni da u poslovnoj saradnji afirmišu MIS kao strateški resurs kompanije koji ažurno obuhvata interne podatke poslovnih aktivnosti i eksterne faktore neposrednog okruženja (privrede) kako bi ponudio jedinstvenu platformu za poslovno odlučivanje.

Oblici i načini rada na predmetu: Predavanja praćena PowerPoint prezentacijama. Na kraju rada diskusija ili grupno komentarisanje praktičnih primjera. Radi podsticanja studenata na interaktivan rad po svakoj završenoj cjelini imaće mogućnost da osvoje dodatnih poena na osnovu kratkih test pitanja vezanih za obrađenu cjelinu. Vježbe zasnovane na praktičnom radu na računarima prate faze projektovanja dijela IS sa implementacijom baze i jednostavne aplikacije u Microsoft Office Access programu.