Informacije o upisu na fakultete Slobomir P Univerziteta u akademskoj 2015-2016. godini

960x521-NOVO

Informacije o upisu na fakultete Slobomir P Univerziteta u akademskoj 2015-2016. godini

Autor: Slobomir P Univerzitet

May 28, 2015

Svjesni smo da odluka o izboru profesije i fakulteta na kome želite studirati nije ni malo laka, ali sama činjenica da ste došli na ovu stranicu znači da ste neko ko istražuje, neko ko želi da postigne više i neko ko želi da stekne najbolja akademska znanja i sposobnosti. Stoga, ova stranica posvećena je svima koji žele da se pripreme za predstojeće prijemne ispite i koji žele da budu dobro informisani o Slobomir P Univerzitetu.

DOZVOLE ZA RAD

Na osnovu člana 21. stav Z. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 85/06 i 30/07), člana 14. Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/07) i Rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada visokoškolske ustanove, broj 07.2-3065-4/07 od 2.7.2007. godine, Ministarstvo prosvjete i kulture je izdalo dozvolu za rad i izvođenje studijskih programa: Pravne studije, Poresko-finansijska analiza, Ekonomija i menadžment, Informacione tehnologije, Anglistika, Grafički dizajn, Muzika i Gluma.

AKREDITACIJA

Slobomir P Univerzitet je tokom 2013. godine započeo proces akreditacije svojih studijskih programa. Akreditaciju Slobomir P Univerziteta izvršila je komisija za eksternu evaluaciju koju je imenovala Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Nakon uspješno okončanog procesa, Slobomir P Univerzitet je dobio rješenje o akreditaciji kojim je potvrđeno da ova visokoškolska ustanova ispunjava standarde za izvođenje nastavnog procesa tj. da su studijski programi u skladu sa standardima. Izuzetno dobre i visoke ocjene u pogledu svih kriterijuma koji su vrednovani, predstavljaju potvrdu kvaliteta dosadašnjeg rada Univerziteta. Slobomir P Univerzitet je, prema podacima Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, najbolje ocijenjena visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj.

FAKULTETI I STUDIJSKI PROGRAMI

Na fakultetima Slobomir P Univerziteta osnovne akademske studije, odnosno studije prvog ciklusa, traju tri (osim Akademije umjetnosti) i četiri godine.

Tokom trajanja trogodišnjeg studija prvog ciklusa student ostvaruje ukupno 180 ECTS (European Credit Transfer System) bodova, a tokom trajanja četvorogodišnjeg studija prvog ciklusa student ostvaruje ukupno 240 ECTS bodova.

Budući student Slobomir P Univerziteta će moći da se opredijele za neke od sljedećih studijskih programa:

Fakultet za ekonomiju i menadžment

- Studijski program EKONOMIJA I MENADŽMENT 180 ECTS
- Studijski program EKONOMIJA I MENADŽMENT 240 ECTS

Fakultet za informacione tehnologije

- Studijski program INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 180 ECTS
- Studijski program INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 240 ECTS

Pravni fakultet

- Studijski program PRAVNE STUDIJE 180 ECTS
- Opšti smjer
- Studijski program PRAVNE STUDIJE 240 ECTS
- Smjer za opštu bezbjednost

Filološki fakultet

- Studijski program ANGLISTIKA 180 ECTS
- Studijski program ANGLISTIKA 240 ECTS

Poreska akademija

- Studijski program PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA 180 ECTS
- Studijski program PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA 240 ECTS

Akademija umjetnosti

- Studijski program GRAFIČKI DIZAJN 240 ECTS

- Studijski program MUZIKA 240 ECTS

- Studijski program GLUMA 240 ECTS

USLOVI UPISA

Uslovi upisa na prvu godinu su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dijela: testa opšte informisanosti i intervjua/razgovora sa članom Komisije za upis. Test opšte informisanosti sadrži osnovna pitanja iz konkretne oblasti za koju se budući student želi školovati. Cilj intervjua/razgovora jeste da se utvrdi stepen zainteresovanosti i motivisanosti kandidata za studiranje, kao pretpostavka uspješnog studiranja na nekom od fakulteta Slobomir P Univerziteta.

Sve dodatne informacije i spisak literature potrebne za polaganje prijemnog ispita se se mogu pronaći na web stranicama pojedinačnih fakulteta ili kod zaduženih profesora u prostorijama Univerziteta.

Kontakt osobe u Doboju:

Fakultet za ekonomiju i menadžment – Danijela Maksimović (tel. 053/209-629, danijela.maksimovic@spu.ba)
Fakultet za informacione tehnologije – Željko Gavrić (tel. 053/209-617, zeljko.gavric@spu.ba)
Pravni fakultet – Nataša Maletić (tel. 053/209-614, natasa.maletic@spu.ba)
Filološki fakultet – Mihaela Gojković (tel. 053/209-633, mihaela.gojkovic@mail.com)
Poreska akademija – Adisa Mahmutagić (tel. 053/209-634, adisa_skiljo@hotmail.com )
Odsjek za grafički dizajn – Sandra Mlađanović (tel. 053/209-611, sandra.mladjanovic@spu.ba)

Kontakt osobe u Slobomiru:

Fakultet za ekonomiju i menadžment – Ljiljana Maksimović (kabinet 310, tel. 055/231-170, ljiljana.jelic@spu.ba)
Fakultet za informacione tehnologije – Drago Vidović (kabinet 314, tel. 055/231-172, drago.vidovic@spu.ba)
Pravni fakultet – Danijela Lakić (kabinet 312, tel. 055/231-171, danilalakic@yahoo.com)
Filološki fakultet – Daniela Božić (kabinet 312 tel. 055/231-171, daniela.bozic@yahoo.com)
Poreska akademija – Ljiljana Maksimović (kabinet 310, tel. 055/231-170, ljiljana.jelic@spu.ba)
Odsjek za muziku – mr Aleksandra Radosavljević (kabinet 116, tel. 055/231-139, a.umjetnosti@spu.ba)
Odsjek za grafički dizajn – mr Nenad Malešević (kabinet 331, tel. 055/231-174, malesevicn@yahoo.com)
Odsjek za filmsku i dramsku umjetnost – mr Aleksandra Radosavljević ( kabinet 116, tel. 055 231 139, gluma@spu.ba )

Rangiranje kandidata utvrđuje se na osnovu:

- uspjeha iz srednje škole (maksimum 40 bodova),
- rezultata testa opšte informisanosti (maksimum 60 bodova).

Na osnovu pomenutih mjerila sačinjava se rang lista prema ukupnom broju bodova svakog kandidata pojedinačno. Svaki kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova. Rang lista se utvrđuje za svaki fakultet, a mjesto na rang listi određuje status studenta.

Potrebna dokumenta za prijavu i upis kandidata su:
- obrazac prijave za upis,
- svjedočanstava za sva četiri razreda srednje škole (original),
- diploma o završenoj srednjoj školi (original),
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i
- uvjerenje o državljanstvu.

Slobomir P Univerzitet daje mogućnost svojim studentima da već od 1. juna 2015. godine pošalju svoje predprijave i na taj način obezbjede mjesto na željenom fakultetu. Elektronski obrazac možete popuniti ovdje.

Upis na prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na svim fakultetima će se vršiti u sledećim terminima:

Prvi upisni rok:

Prijava kandidata traje od 1. juna do 10. jula 2015. godine, u studentskoj službi u Slobomiru i Doboju, od 8h do 16h.

Prijemni ispiti će se održati 29. juna i 13. jula 2015. godine, u 10h.

Upis će biti organizovan od 30. juna do 1. jula 2015. godine i od 14. jula do 17. jula 2015. godine, od 8h do 16h.

Drugi upisni rok:

Prijava kandidata traje od 17. avgusta do 18. septembra 2015. godine, u studentskoj službi u Slobomiru i Doboju, od 8h do 16h.

Prijemni ispiti će se održati 1. septembra i 21. septembra 2015. godine, u 10h.

Upis će biti organizovan od 2. do 4. septembra 2015. godine i od 23. do 25. septembra 2015. godine, od 8h do 16h.

Konkurs za upis studenata biće raspisan nakon što Vlada RS donese odluku o broju studenata za upis u školskoj 2015/2016. godini.

Dodatne informacije:

Kabinet 110, I sprat, Slobomir P Univerzitet u Slobomiru
Tel.: 055 231 135
Faks: 055 231 176
Web: www.spu.ba
E-mail:upis@spu.ba

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti