AKTI UNIVERZITETA

AKTI UNIVERZITETA

Poslovanje Slobomir P Univerziteta je regulisano Zakonom o visokom obrazovanju i podzakonskim aktima, te Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

pdfdraaien

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 59/07 i 59/09)

pdfdraaien

Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 59/09)

pdfdraaienZakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 73/10)

pdfdraaienZakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 104/11)

pdfdraaienZakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 84/12)

pdfdraaienZakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnikRS, br. 108/13)

pdfdraaienZakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 44/15)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 90/16)pdfdraaien

 

 pdfdraaien Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju

 

pdfdraaienZakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

pdfdraaienZakon o izmjenama Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

pdfdraaienZakon o studentskom organizovanju

pdfdraaienStrategija razvoja Univerziteta 2011-2015.

pdfdraaien Statut SPU

pdfdraaienPoslovnik Senata

pdfdraaienPoslovnik Upravnog odbora

pdfdraaienIzjava o politici kvaliteta

pdfdraaienKodeks oblačenja i ponašanja zaposlenih

pdfdraaienOdluka o komunikaciji zaposlenih i studenata

pdfdraaienKodeks ponašanja studenata

pdfdraaienPravilnik o postupku, načinu i uslovima angažovanja gostujućih profesora

pdfdraaienPravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika Slobomir P Univerziteta na drugoj visokoškolskoj ustanovi

pdfdraaienPravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

pdfdraaienPravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih na SPU

pdfdraaienPravilnik o postupku, uslovima dodjele zvanja i pravima profesora emeritusa

pdfdraaienPravilnik o ocjeni podobnosti teme i kandidata, ocjeni i odbrani doktorske disertacije

pdfdraaienPravilnik o kućnom redu

pdfdraaienPravilnik o magistarskim studijama

pdfdraaienPravilnik o nastavi i ispitima

pdfdraaienPravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava

pdfdraaienPravilnik o organizovanju vanrednih studija

pdfdraaienPravilnik o osiguranju kvaliteta

pdfdraaienPravilnik o pravu na promjenu studijskog programa, prelazak na druge studijske programe Slobomir P Univerziteta po kriterijumima i uslovima ECTS bodova

pdfdraaienPravilnik o radu Univerziteta

pdfdraaienPravilnik o samovrednovanju

pdfdraaienPravilnik o standardima i postupcima za obezbjeđenje kvaliteta nastavnika i saradnika

pdfdraaienPravilnik o organizaciji i radu web sajta Slobomir P Univerziteta

pdfdraaienPravilnik o zaštiti od požara

pdfdraaienSistematizacija 2011

pdfdraaienStrategija osiguranja kvaliteta

pdfdraaienPravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja

pdfdraaienPravilnik o studentskom parlamentu

pdfdraaienPravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija
pdfdraaienPravilnik o izdavačkoj djelatnosti Slobomir P Univerziteta

pdfdraaienPravilnik o radu naučno – istaživačkog instituta NIPEKS 

pdfdraaienPravilnik o Alumni organizaciji

pdfdraaienPravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

pdfdraaienPravilnik o studentskom vrednovanju pedagoškog rada

pdfdraaienPravilnik o kućnom redu

pdfdraaienPravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih na Slobomir P Univerzitetu

pdfdraaienPravilnik o kancelarijskom poslovanju

pdfdraaienPravilnik o prijavi izradi i odbrani master rada

pdfdraaienPravilnik o radu univerzitetske Biblioteke

pdfdraaienPravilnik o mobilnosti studenata, nastavnog, nenastavnog osoblja SPU u okviru programa ERASMUS +

pdfdraaienPravilnik o radu Centra za razvoj karijere Slobomir P Univerziteta

pdfdraaienPravilnik o uvođenju, izmjeni i dopuni studijskih programa

pdfdraaienPravilnik o dodjeli počasnih doktorata

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Desavanja

There is no upcomming event to display.