К О Н К У Р С

К О Н К У Р С

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 3, 2016

На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр. 73/10), Слобомир П Универзитет расписује

 

К О Н К У Р С

-        За избор у научно-наставно звање доцент за ужу научну област „Електроника и електронски системи“, 1 извршилац

-        За избор у сарадничко звање асистент  за ужу научну област „Умјетност ( стваралаштво и сви облици стваралаштва)“ – Камерна музика и Корепетиција, 1 извршилац

-        За избор у сарадничко звање асистент  за  за ужу научну област „Умјетност( стваралаштво и сви облици стваралаштва)“ – Методика наставе клавира, 1 извршилац

-        За избор у сарадничко звање асистент  за  за ужу научну област „Умјетност ( стваралаштво и сви облици стваралаштва)“ – Вокална техника и  Методика наставе соло пјевања, 1 извршилац

-        За избор у сарадничко звање асистент  за  за ужу научну област „Умјетност ( стваралаштво и сви облици стваралаштва)“, – Методика наставе хармонике и Познавање литературе и читање с листа, 1 извршилац

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

-      биографија,

-      библиографија,

-      диплома о стеченом звању,

-      увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

-      увјерење о држављанству,

-      родни лист,

-      доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује),

-

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

 

 

 

 

 

 

С Л О Б О М И Р                                                                        Д О Б О Ј

055 231 135                                   инфо@спу.ба                      053 209 621

Kategorija: ,